واریز مستمری دی ماه بازنشستگان تامین اجتماعی از روز دوشنبه بیستم دی آغاز می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ دی آغاز و تا ۳۰ دی و بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.