«حمیدرضا جماعتی» با اشاره به تاکید اعضای کمیته علمی کرونا به تعویق در بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: باید واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال جدی شود و بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به تعویق بیفتد، زیرا با توجه به سرایت بالای اومیکرون بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها منطقی نیست.

دبیر علمی کمیته علمی کرونا با اشاره به انجام واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال در جهان به چند دلیل از جمله نداشتن عوارضی جدی برای این گروه سنی، افزود: ۱۰ درصد جامعه درگروه سنی ۵ تا ۱۱ سال قرار دارد و واکسیناسیون این گروه سنی می‌تواند مانع چرخش ویروس در جامعه شود.

«حمیدرضا جماعتی» تاکید کرد: با توجه به اینکه بحث بازگشایی مدارس مطرح است، واکسیناسیون این گروه سنی می‌تواند در پیشگیری از همه گیری اومیکرون در مدارس کمک کند.

جزئیاتی درباره بازگشایی مدرسه‌های کشور

دبیر علمی کمیته ملی علمی کرونا با اشاره به اینکه اگرمدارس باز شوند و واکسینه نشوند به سرایت بیشتر جامعه منجر می‌شود، تاکید کرد: با توجه به محدودیت تخت‌های مراقبت ویژه آی سی یو برای اطفال در کشور، اگر گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال در مدارس حضور داشته باشند و واکسن هم نزده باشند به بحران اومیکرون در کشور مبدل می‌شود.

«حمیدرضا جماعتی» خاطرنشان کرد: مطالعات سایر کشور‌ها نشان می‌دهد ۳۰ درصد اطفال به اومیکرون مبتلا شدند و یک سوم آن‌ها در بیمارستان‌ها بستری شدند.