به گزارش افکار به نقل از رویداد، یکی دو روز پیش در بخش شوک روزنامۀ ایران که عمدتأ صفحۀ حوادث آن به شمار می رود، کنار اخبار مربوط به تجاوزات و قتل ها و جنایات مطلب مفصلی در مورد درست و یا نادرست بودن کنترل رفتارهای دختران منتشر شده بود.

از جان کلام و نوع تیتر آن نگاهی سلبی مبنی بر نادرست بودن امر بر می آمد. متن آن هم پر از کنایات و نکوهش هایی در مورد رفتارهای اصلاح گرانه و یا مراقبتی نسبت به ارزش عفاف و سلامت رفتاری بود. در پایان نوشته نیز تیتر و مطلبی برای تکمیل منظور آمده بود که می گفت این تدابیر مراقبتی باعثایجاد سوء تفاهم بین خانواده ها خواهد بود!

البّته منظور ما تنها نقد این نوشته نیست. مسأله این است که گویی این جریان در اندیشۀ مسئولین و نویسندگان روزنامۀ ایران جای دارد. مدتّی نمی گذرد که نشریۀ خاتون با مشارکت همین دوستان عرضه شد. نشریاتی که منافی عفت عمومی بوده و سعی در تعدیل کردن حجاب اسلامی داشتند.

پس از توقیف نشریات و محاکمۀ جوانفکر این دیدگاه ها به طور جسته و گریخته در فضاهای مجازی و این گوشه و آن گوشه در قالب توجیه برخی مقالات قبلی، ارائۀ سند مبنی بر وارداتی بودن حجاب اسلامی و مضامینی شبیه این ادامه یافت. اکنون نیز مطالبی از این دست در روزنامۀ ایران را باید بر این پیشینه افزود.

فهمیدن اینکه دوستان موسسۀ ایران مبتنی بر کدام نگرش، چنین رویکردهایی را اتخاذ کرده اند کمی دشوار است. ارزشی مثل حجاب یک گفتمان ضداخلاقی و سوخته است که نه فرهنگ ما آن را می­پسندد و نه کارکردی در فضای سیاسی خواهد داشت. به هر روی دوستان منتسب به جریان انحراف باشند یا نباشند؛ در مسیر تعالی نظام باشند و نباشند؛ نباید ارزش ها را بازیچۀ پیمایش افق های سیاسی خود قرار دهند. اگر خدشه دار کردن ارزشی، چون حجاب جزئی از ایدئولوژیشان است که هیهات و اما اگر به مثابه یک ابزار سیاسی است، می بایست بدانند این رفتارها تاکنون در این کشور کمکی به کسی نکرده و تنها عمر بقای سیاسی جریان هایی که سابق بر این به دنبال آن بوده اند را کاسته است.

انتهای پیام/