به گزارش افکارنیوز ، فارس به نقل از "Journal of Neuroscience"، تحقیقات محققان دانشگاه ویسکانس مادیسون آمریکا حاکی است: قرار گرفتن کودکان در معرض تنش، اضطراب، فشارهای محیطی و شرایط دشوار زندگی از رشد برخی اجزاء مغز آنها در این مرحله حساس عمر آنها میکاهد.

این محققان گفتند: قرار گرفتن در معرض فشارهای عصبی و اضطراب در این سن پایین باعثکاهش رشد بخش پیشانی مغز می‌شود که این امر به نوبه خود باعثمی‌شود تا به طور کامل رشد نکند و به عملکرد و توانمندی آن در کودکان آسیب وارد کند.

این تحقیقات از گروهی از کودکان ۹ تا ۱۴ ساله انجام شد و از آنها و پدرانشان مصاحبه شد و همه مسائل مربوط به آنها ثبت شد.

محققان از طریق مطالعات و آزمایش انجام شده روی بخش پیشانی مغز حیوانات آزمایشگاهی به این نتایج دست یافتند.

این محققان تاثیر فشارهای عصبی مزمن و شدید روی این حیوانات را بررسی کردند و وجود اختلالی را در این منطقه از حیوانات که در معرض فشارهای مزمن و شدید بودند، تایید کردند و این منطقه نتوانست عملکرد خود را به طور کامل انجام دهد که مسئولیت حفظ اطلاعات عمومی و یادآوردی آن در موقع لزوم را برعهده دارد.

به گفته محققان، آنها از وجود ارتباطی بین این نتایج روی حیوانات و انسانها مطمئن شدند و گفتند: قرار گرفتن کودکان در معرض فشارهای عصبی به وظایف ادراکی آنها خلل وارد می‌کند به گونه ای که باعثپس رفت زیاد حافظه موقت و کوتاه مدت آنها می‌شود.

این تحقیقات توصیه کرد که کودکان از این شرایط دشوار دور نگه داشته شوند و تشویق شوند که فعالیتها، سرگرمی‌ها و ورزش های مختلف را انجام دهند.