به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان برخي از فروشگاههاي مواد غذايي اقدام به فروش بطري هاي الكل طعم دار كردند!اين فروشگاهها كه در تهران و كرج پراكنده اند، بطري هاي ياد شده را بطور واضح در پيش چشم مشتريان خود گذاشته اند.

قیمت این بطری ها بنا به طعم شان، میان شش تا ۱۰ هزار تومان است.
برچسب اين كالا، به زبان فارسي است!