تصاویری از گوشی‌های کشف شده از سارقان در شانزدهمین طرح کاشف پلیس را مشاهده می‌کنید.

تصویری از گوشی‌های کشف شده از سارقان