علی صالحی گفت: در جلسه کمیته ایمنی ساختمان های پرخطر مختصات ساختمان‌های بحرانی به تفکیک تمام منطقه ۶ و بر اساس فایل و اسلاید‌ها توسط مدیر بحران شهرداری تهران ارائه و مقرر شد مالکان و اعضای هیئت مدیره ساختمان‌های این منطقه به دادستانی تهران فراخوانده شوند.

به گفته دادستان تهران رؤسای بیمارستان‌های منطقه ۶ تهران درجلسات آینده کمیته ایمنی حاضر شوند تا نسبت به ایمن سازی ابنیه مورد نظر اقدام کنند.

احضار مالکان ساختمان‌های بحرانی به دادسرا