عباس عبادی گفت: حدود ۱۷ درصد از پرستاران موجود همکاران طرحی و تمدید طرح، ۵۴ درصد پرستاران رسمی و ۴۷ درصد از آن ها طرحی و شرکتی هستند، لذا درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام داده شده است.

او گفت: در یکی از این مکاتبات به شکل خاص به جذب ۱٠٠ هزار نفر اشاره شده است که امیدواریم این موضوع هر چه زودتر به نتایج خوبی برسد.

به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت خوشبختانه ظرفیت پذیرش نیرو از نظر ساختار سازمانی در وزارت بهداشت وجود دارد، میزان مجوز جذب نیرو در نظام سلامت بستگی به تصویب سازمان های ذیربط دارد. درخواست تامین بودجه جهت جذب  را ارائه کردیم که  متاسفانه در مجلس رای نیاورد، باید دید بودجه استخدام نیرو از کدام منبع تامین می شود.

وزارت بهداشت در انتظار صدور مجوز جذب ۱۰۰ هزار نیرو