ابلاغ افزایش کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای سال 1401

بر اساس بخشنامه ابلاغ شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ، در اجرای مواد (96) و (111) قانون تامین‌‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 19‌‌ اسفند 1400 شورایعالی‌‌کار و تصویب‌نامه مورخ 18‌ خرداد 1401 و اصلاحیه مورخ 23‌ خرداد 1401 ﻫﯿات‌  وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال 1401 به شرح ذیل تعیین شده است:

الف) میزان افزایش مستمری‌ (موضوع ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی)

از تاریخ یک فروردین 1401 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال 1400 برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ 26 میلیون و 554 هزار و 950 ریال) و کمتر از آن، به میزان پنجاه و هفت و چهار دهم درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (ده درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1400 افزایش می‌یابد، به نحوی که مجموع دریافتی ایشان بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد از مبلغ 55 میلیون و 800 هزار ریال کمتر نباشد.

ابلاغ افزایش کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای سال 1401

آن‌دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند کمتر از 100 میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و 500 هزار ریال خواهد بود. (مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزئی است؛ صرفاً مشمول افزایش 57 ممیز 4 درصدی خواهند بود.)

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال 1401

براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ یک فروردین 1401، ماهیانه مبلغ 41 میلیون و 797 هزار و 500 ریال تعیین می‌شود.

ج) تفاوت تطبیق مصوبه سال 1401

چنانچه مجموع دریافتی مستمری‌بگیران مشمول ماده (111) قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد) از مبلغ 55 میلیون و 800 هزار ریال کمتر باشد، مابه‌التفاوت مربوطه با عنوان «تفاوت تطبیق مصوبه سال 1401» پرداخت می‌شود. مبلغ مذکور در خصوص مستمری‌بگیران جزیی، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

د) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال 1401 به شرح ذیل تعیین می شود:

۱حق سنوات

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، در سال 1401 به میزان پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می‌یابد.

۲ کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال 1401 به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی: مبلغ چهار میلیون و 73 هزار و 895 ریال

کمک‌هزینه ماهانه اولاد: مبلغ یک میلیون و 56 هزار و 195 ریال

کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند: مبلغ چهار میلیون و 73 هزار و 895 ریال

۳ کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و 650 هزار ریال در ماه تعیین شده است.

۴ کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک‌ به تامین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ دو میلیون و 200 هزار ریال در ماه تعیین شده است.