دارایی گفت: ٢ هزار و ۵٠٠ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار دارند که قرار است این تعداد به ٢ هزار و ٧۵٠ قلم افزایش پیدا کند، سال ٩٨ تعدادی از داروهای بدون نسخه از شمول ارز ترجیحی و بیمه خارج شدند که با انتقال ارز به بیمه‌ها ۴٢ قلم از این داروها تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

 او گفت: ارز ترجیحی را قرار است؛ از ابتدای زنجیره حذف و به پایان مسیر تخصیص دهیم و آمارها نشان می‌دهد که هدررفت منابع بسیاری داریم  و باید منابع را کنترل و حفظ کنیم و بهترین مسیر هزینه کرد ارز دارو انتقال آن به بیمه‌هاست؛ البته بیماران نباید در اصلاح مسیر تخصیص ارز دچار چالش شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت:در همه جای دنیا هزینه درمان سنگین است و باید دولت‌ها از روش پوشش بیمه و یارانه‌ها استفاده کنند، مسیر یارانه دارو در سال ٩٧ برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان درست نبود و در سال ١۴٠١ تخصیص ارز  و نحوه هزینه کرد آن در اختیار دولت قرار گرفته است.

دارایی گفت:١٠ هزار قلم دارو داریم که این داروها در بستر سامانه تی تک عرضه و توزیع می‌شوند و این سامانه بر زنجیره توزیع  نظارت دارد و چرخه توزیع و مصرف به طور کامل در سامانه انجام می شود.

تعداد داروهای تحت پوشش بیمه به ٢٧۵٠ قلم خواهد رسید