علی سالاریان گفت: اگر پزشکی در مطب خود به عمد بیماران را مجبور کند تا به جای استفاده از کارت خوان به دلیل خرابی یا قطعی نادرست از عابر بانک نزدیک مطب پول نقد گرفته و یا پول به کارت منتقل کنند تخلف انضباطی به دلیل آزار و اذیت مردم مرتکب شده اند.

به گفته وی ممکن است یک عده اندکی از پزشکان دچار تخلف شده و عمدا دستگاه کارت خوان خود را به خاطر فرار مالیاتی خراب جلوه دهند اما نباید این مسئله را به کل جامعه خدوم پزشکی نسبت داد.

سالاریان گفت: خدمات باید به خوبی به بیماران ارائه شود و عدم رعایت الزامات صنفی تخلفات انضباطی محسوب می شود و هیات های بدوی در سازمان نظام پزشکی به فراخور تخلف احتمالی بر طبق مقررات برخورد می کنند.البته گزارش های مبنی بر خرابی دستگاه کارت خون و قطعی آنها به ما ارسال شده که این مورد موجه و تخلف محسوب نخواهد شد.

به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، تخلفات در حوزه پزشکی اگر کم تر از مشاغل دیگر نباشد بیشتر هم نیز نخواهد بود. طبق گفته مدیران سازمان امور مالیاتی جامعه پزشکان یکی از خوش حساب ترین ها در پرداخت مالیات است.

خراب بودن عمدی کارت خوان در مطب تخلف است