فرهاد قلی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از اخطارهای متعدد و اعمال مهلت برای مدیریت اصولی پسماندها در محل دفن زباله شهری در دو شهر از شهرهای جنوب استان بوشهر، با شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست این استان شهرداری‌های مذکور به‌دلیل ایجاد آلودگی‏ محیط زیست به جزای نقدی و اعمال مدیریت اصولی پسماندها محکوم شدند.

حکم قضایی علیه ۲ شهرداری

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یادآور شد: وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها وظیفه مدیریت اصولی پسماندهای شهری بر عهده شهرداری هاست و مدیریت نکردن پسماندها موجب ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی خواهد شد.

وی تاکید کرد: موضوع اجرای صحیح مدیریت پسماندها از سوی شهرداری‌ها تاحصول نتیجه پیگیری خواهد شد.