برنا به نقل از المحیط،این مرد ۴۵ ساله وائل القرطیب نام دارد. القرطیب دارای قدرت بدنی فوق العاده ای است به طوریکه می تواند یک تانکر سوخت دو تنی را حمل کند و آن را به مسافت ۵۰۰ متر بکشاند.

گفته می شود این مرد قدرتمند حتی می تواند سنگ ۲۵۰۰ کیلوگرم را روی سینه خود تحمل کند.

وی توانست یک مرد ۷۵ کیلوگرمی را با ریش خود بلند کرد. افزون بر آن توانسته است ۵ خوردرو را که مجموعا ۱۰ تن وزن داشته است با ریش خود به مسافت ۱۰۰ متر بکشاند.