احدی كارشناس برنامهریزی انرژی، محیط زیست و تغییرات آب و هوا گفت: در ۱۰ سال اخیر سهم ایران در زمینه انتشار دیاكسیدكربن از ۱۸ در سال ۱۹۹۶ به رتبه ۹ در سال ۲۰۱۰ رسیده است.