به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، سيدمجتبي ثمرههاشمي دستيار ارشد رئيس جمهور در پاسخ به برخي انتقادها مبني بر اينكه افزايش دو برابري يارانههاي نقدي توسط دولت امكانپذير نيست، اظهار داشت: افرادي كه اين مطالب را عنوان ميكنند، در زماني كه بحث پرداخت مرحله اول يارانهها بود هم ميگفتند دولت چطور ميتواند اين مبالغ را به حساب مردم واريز كند اما مشاهده كردند كه اين امر محقق شد.

وی تصریح کرد: این افراد حتی در زمانی که دولت هنوز برنامه‌های خود را برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام نکرده بود، عنوان می‌کردند که برنامه خاصی برای اجرا این طرح وجود ندارد و یا تورم افزایش می‌یابد در حالی که هنوز این طرح آغاز نشده است.

دستیار ارشد رئیس جمهور افزود: حال طبیعی است با صحبت‌هایی که رئیس جمهور مبنی بر افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی داشت، این مباحثرا مطرح کنند که افزایش دو برابری یارانه‌های نقدی غیر‌ممکن است اما دولت برای این طرح راهکار‌ها و برنامه‌هایی دارد و این امر هم امکانپذیر است.