به گزارش افکار به نقل از خبر، شورای عالی ترافیک باز هم آستین بالا زده تا گره ترافیک صبحگاهی بزرگترین شهر کشور را باز کند، گرهی که سالهاست کور شده و پیامدهای آن، هر روز بیشتر و بیشتر می شود. پیامدهایی مانند آلودگی هوای تهران گرفته که امسال ۳۳ روز در وضعیت هشدار بود تا مصرف نجومی بنزین و سایر سوختهای فسیلی در صف طولانی ماشینها پشت ترافیک.

در این میان، باز هم قرار است ساعات جدید آغاز به کار ادارات و سازمانها اصلاح شود. دبیر شورای عالی ترافیک گفته این شورا، روز دوشنبه این هفته درباره ساعت جدید آغاز به کار اداره ها و سازمانهای پایتخت تصمیم بگیرد.