اطلاعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1403-1402 براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد.

متن اطلاعیه از اینجا قابل دریافت است.

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3- برای سال 1402 از اینجا قابل دریافت است.

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی، ترمی واحدی برای سال 1402 از اینجا قابل دریافت است.