هوشمند سازی تمام بخش‌های کشور در دستور کار قرار گیرد

زارع پور وزیر ارتباطات در بیست و دومین شنبه امید و افتخار شهرداری تهران اظهار کرد: استفادع از مونور‌های برقى اغاز یک راه است و این راه باید ادامه پیدا کند و کار نخبگان است.

وى ادامه داد: این اتفاق جای شکرگزارى دارد و تبدیل به یک سرمایه شده است، بخشی از منابع این کار را شعرداری تهران فراهم کرده است.

وی گفت: ما با هوشمندسازی و استفادع از فناورو اطلاعات می‌توانیم در کاهش سفر‌ها نقش داشته باشبم و انرژی کمتری صرف شود.

وزیر ارتباطات بیان کرد: باید هوشمند سازی تمام بخش‌های کشور در دستور کار قرار گیرد و این کار شدنی است.

هوشمند سازی تمام بخش‌های کشور در دستور کار قرار گیرد