به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمدجواد محمديزاده رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به انتقاد برخي كه عنوان ميكنند طرح آبپاشي در آسمان تهران اثرات منفي در زمينه آلودگي بيشتر هواي پايتخت داشته است، اظهار داشت: اين طرح يكي از پيشنهادهايي بود كه به صورت پايلوت اجرا شد، البته در جاي ديگري اين طرح آزمايش نشده بود كه ما بتوانيم با اطمينان بروي آن نظر بدهيم اما براي همگان مشخص است كه هيچگونه ضرر و زياني نداشت و ميتواند مؤثر هم باشد.