كاروان آزادگان به دمشق رفت. در شام نیز زینب (س) توانست افكار عمومى را متحول نماید. در جلسه‏اى كه یزید به عنوان پیروزى ترتیب داده بود و در حضور بازماندگان واقعه كربلا، سربریده حسین (ع) را در تشت نهاد و با چوبدستى به صورتش مى‏زد، زینب كبرى (س) با سخنرانى خویش غرور یزید را در هم كوفت و او را از كرده خویش پشیمان كرد. سرانجام یزید مجبور شد كاروان را با احترام به مدینه برگرداند.
اگر چه در واقع رهبرى بازماندگان بر عهده امام سجاد (ع) بود، اما به ظاهر زینب كبرى (س) رهبرى را برعهده داشت.