زمانی نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ سال تشکیل این پل طول کشیده، اما روز به روز قطورتر و قویتر میشود؛ به طوری که هماکنون توانایی تحمل وزن ۵۰ نفر را به طور همزمان داراست.