در حالی که توقع می رود هر کشوری در رژه های نظامی خود آخرین دستاوردهایش را به نمایش بگذارد، سربازان قطری روی شتر رژه رفتند.