گروهی از دانشمندان آلمانی با هدف یافتن راهی برای ترمیم طاسی سر برای اولین بار در دنیا موفق شدند در آزمایشگاه فولیکولهای مو را از سلولهای بنیادی کشت دهند.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه برلین برای اولین بار در دنیا توانستند سلولهای بنیادی را در آزمایشگاه به سلولهای فولیکول مو تمایز دهند.

درحال حاضر فولیکولهای به دست آمده از سلولهای بنیادی حیوانات بوده و نازکتر از تار موی انسان هستند، اما به گفته این محققان، ظرف ۵ سال آینده می توان از این روش برای تهیه فولیکول موی انسان و حتی پیوند به سر افراد استفاده کرد.

از این روش نه تنها می توان برای ترمیم طاسی سر استفاده کرد، بلکه همچنین می توان موهایی را برای آزمایش میزان اثربخشی مواد استفاده شده در صنایع بهداشتی آرایشی دارویی ایجاد کرد به طوریکه به جای استفاده از حیوانات آزمایشی برای بررسی مسمومیتهای احتمالی این مواد می توان فولیکولهای مو را در آزمایشگاه ایجاد کرد و واکنش مو در مقابل این مواد را مورد ارزیابی قرار داد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: " هیچ حیوانی مشکل ریزش مو ندارد نه شامپانزه ها، نه فیلها و نه زرافه ها هیچکدام طاس نمی شوند بنابراین اگر به جای آزمایش بر روی حیوانات از یک روش جدید استفاده کنیم، می توانیم نتایج موثرتری به دست آوریم. "

در حقیقت برپایه قوانین، صنایع آرایشی بهداشتی از سال ۲۰۱۳ اجازه نخواهند داشت تا مواد به کار رفته در محصولات خود را بر روی حیوانات آزمایش کنند بنابراین نیاز به یافتن روشهای دیگری دارند.

براساس گزارش LeiWeb، در مورد ترمیم طاسی با استفاده از این روش محققان اظهار داشتند: "روش کار بسیار ساده خواهد بود. به طوریکه برای بیمار یک نمونه برداری بدون درد از بافت پوست انجام می شود. سپس از این نمونه، سلولهای بنیادی خود فرد استخراج می شود. این سلولها در آزمایشگاه برای تهیه فولیکولهای مو تمایز می یابند و سپس فولیکولها به پوست سر پیوند زده می شوند."