به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس ، در شیوهها بازنشستگی فرهنگیان، به طور کامل درباره شرایط فرهنگیانی که امکان بازنشستگی دارند، اشاره شده است.الف: کارکنان حائز شرایط زیر مشمول بازنشستگی هستند:

تمام کارکنان اداری و آموزشی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پایین‌تر از لیسانس با دارا بودن ۳۰ سال خدمت قابل قبول و ۶۰ سال سن بدون درخواست کارمند «تبصره ۲ بند ب ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

تمام کارکنان اداری و آموزشی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و با دارا بودن ۳۵ سال خدمت قابل قبول و ۶۵ سال سن بدون درخواست کارمند «بند الف و تبصره ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

تذکر مهم: بازنشستگی کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با کمتر از ۳۵ سال سابقه خدمت در صورت ارائه درخواست کتبی مستخدم امکان‌پذیر است «بند الف ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

تمام کارکنان آموزشی که تا تاریخ یکم مهرماه ۹۱ دارای ۳۰ سال خدمت قابل قبول و یا بیشتر از ۳۰ سال می‌شوند به تاریخ یکم مهرماه ۹۱ «بند الف ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

تبصره: کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بالاتر به شرط ارائه درخواست مشمول این بند می‌شوند در صورت عدم ارائه درخواست کتبی می‌توانند تا ۳ سال به خدمت ادامه دهند با رعایت مفاد بند ۲.

تمام کارکنان کادر اداری ادارات و واحدهای آموزشی اعم متصدی امور دفتری و بایگان، سرایدار، خدمتگزار، انباردار، حسابدار، معاون اجرایی، بایگان، ماشین‌نویس، راننده، ‌ متصدی تأسیسات و… با دارا بودن ۳۰ سال خدمت قابل قبول از تاریخ پایان ۳۰ سال خدمت «بند الف ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

تمام کارکنان آموزشی که از تاریخ دوم مهرماه لغایت ۳۰ اسفندماه ۹۱ دارای ۳۰ سال سابقه قابل قبول می‌‌‌شوند در صورت عدم نیاز اداره با رعایت سایر مقررات اداری از تاریخ پایان ۳۰ سال خدمت «بند الف ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

تبصره: کارکنان آموزشی مقطع ابتدایی با توجه به نیاز مقطع در سال تحصیلی ۹۲ ۹۱ و اجرای نظام آموزشی جدید استمرار خدمت تا پایان سال تحصیلی است.

ب کارکنان حائز شرایط زیر می‌توانند به شرط موافقت اداره با سابقه کمتر از ۳۰ سال مشمول بازنشستگی پس از موعد(بدون سنوات ارفاقی) شوند.

کارکنان مرد با داشتن ۲۵ سال خدمت قابل قبول و ۶۰ سال سن «بند ب ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

کارکنان زن با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول بدون شرط سنی «تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

جانبازان گرانقدر با داشتن حداقل ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول «تبصره یک بند ب ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

کارکنان زن با ۲۰ سال سابقه خدمت و مرد با ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول بدون شرط سنی و سنوات ارفاقی مستفاد از بخشنامه شماره ۶۱۲/۱۱۵۱۸ / ۵۲۱ مورخ هفتم خرداد ۹۱(بیماران صعب‌العلاج با تأیید کمیسیون و یا شورای پزشکی معتمد) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

ج تمام کارکنان حائز شرایط زیر باید تاریخ احراز با رعایت مقررات مربوطه بازنشسته شوند:

به گزارش فارس، در این شیوه‌نامه آمده است: کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و کمتر از لیسانس با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و ۶۵ سال سن «تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با داشتن حداقل ۲۵ سال سن سابقه خدمت قابل قبول و ۷۰ سال سن «تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۳ ق م خ ک»

شهدای عزیز و جانبازان حالت اشتغال با داشتن ۳۰ سال خدمت «ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مصوبه ۹۸۶۶/۲۴۵ه مورخ ۲ مهرماه ۷۳ هیأت وزیران»

تذکر مهم: بازنشستگی کارکنان پیمانی تابع قوانین و مقررات تامین اجتماعی است.