پیش بینی آب و هوا سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲

پیش بینی آب و هوای شهرهای بزرگ ایران در روز سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ را در ادامه می خوانید.

تهران: کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و در شب کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، دمای هوا در روز ۱۶ درجه سانتی‌گراد و در شب ۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و در شب کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، دمای هوا در روز ۱۴ درجه سانتی‌گراد و در شب ۶ درجه سانتی‌گراد

مشهد: کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و در شب کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، دمای هوا در روز ۱۲ درجه سانتی‌گراد و در شب ۴ درجه سانتی‌گراد

شیراز: کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و در شب کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، دمای هوا در روز ۱۸ درجه سانتی‌گراد و در شب ۱۰ درجه سانتی‌گراد

تبریز: کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و در شب کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، دمای هوا در روز ۱۱ درجه سانتی‌گراد و در شب ۴ درجه سانتی‌گراد

پیش بینی آب و هوا سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲

پیش بینی آب و هوای سایر کشورها در ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آمریکا: در بیشتر مناطق آمریکا، آسمان صاف تا کمی ابری است. دمای هوا در شرق آمریکا به‌طور متوسط ۲۵ درجه سانتی‌گراد و در غرب آمریکا به‌طور متوسط ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.

اروپا: در بیشتر مناطق اروپا، آسمان صاف تا کمی ابری است. دمای هوا در شمال اروپا به‌طور متوسط ۱۰ درجه سانتی‌گراد و در جنوب اروپا به‌طور متوسط ۲۵ درجه سانتی‌گراد است.

آسیا: در بیشتر مناطق آسیا، آسمان صاف تا کمی ابری است. دمای هوا در شرق آسیا به‌طور متوسط ۲۵ درجه سانتی‌گراد و در غرب آسیا به‌طور متوسط ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.

البته، این پیش بینی‌ها ممکن است با توجه به شرایط جوی، تغییر کنند.