به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، از ساعت ۸ تا ۱۳، زمان يك پالس مكالمه ۲.۲۴ دقيقه به مبلغ ۱۹.۹۶ ريال محاسبه ميشود. اما زمان يك پالس مكالمه ۲.۶۷ دقيقه از ساعت ۱۳ تا ۲۱ مبلغ ۱۶.۷۰ ريال محاسبه خواهد شد. همچنين از ساعت ۲۱ شب تا ۸ صبح در زمان يك پالس مكالمه به ۳.۲ دقيقه مبلغ۱۳.۸۶ ريال است.

روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي در تمام ساعات ۳.۲ دقيقه براي يك پالس مبلغ ۱۳.۸۶ ريال محاسبه ميشود.