هشدار به مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی به مدرسه‌های غیرانتفاعی هشدار داد: سال آینده اگر بیشتر از نرخ مصوب شهریه بگیرید، مبلغ اضافه را از حسابتان برمی‌داریم و به خانوادۀ دانش‌آموزان پس می‌دهیم.