تعلیق یک شرکت خدمات مسافرت هوایی به علت گران‌فروشی

 جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه شرکت فوق به مدت یک ماه تقویمی تعلیق شده است، گفت: مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا گران‌فروشی می‌توانند شکایت خود را در پرتال سازمان هواپیمایی کشوری به «نشانی» اعلام کنند.

وی به مسافران توصیه کرد که بلیت خود را از مراکز مجاز فروش بلیت که فهرست آنها بر روی سایت سازمان هواپیمایی کشوری قابل مشاهده است، تهیه کنند.

تعلیق یک شرکت خدمات مسافرت هوایی به علت گران‌فروشی