چگونه ارز درمانی بگیریم؟

 طبق اعلام بانک مرکزی، بیماران در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار دلار یا معادل آن ارز درمانی دریافت کنند. بر این اساس، بیمارانی که نیازمند سفر به خارج از کشور برای درمان خود هستند، پس از طی شدن مراحل تشخیص پزشک، تخمین هزینه درمان، تایید وزارت بهداشت و وثیقه‌گذاری، می‌توانند ارز درمانی دریافت و برای طی شدن مراحل درمان خود به خارج از کشور سفر کنند.

تشخیص پزشک معالج داخلی: بیماران و متقاضیان ارز درمانی در مرحله اول باید از سوی پزشک معالج داخلی، در صورت نیاز به استفاده از تکنولوژی و روش درمان خارج از کشور مورد تایید قرار بگیرند.

تخمین هزینه درمان: در مرحله بعد باید از سوی مرکز درمانی خارج از کشور هزینه درمان متقاضی برآورد و تخمین شده شود.

تایید وزارت بهداشت: پس از مراحل فوق فرد متقاضی درمان باید از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، مورد تایید قرار گیرد.

چگونه ارز درمانی بگیریم؟

وثیقه گذاری: در این مرحله متقاضی باید معادل ۲۰ درصد از ارز پرداخت شده با نرخ مرکز مبادله را به عنوان وثیقه، امانت‌گذاری کرده و ارز درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.

قابل ذکر است؛ سقف پرداخت ارز درمانی مبلغ ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر است. همچنین، ارز درمانی به دارندگان تابعیت و اقامت دائم خارج از کشور و اتباع خارجی مقیم ایران تعلق نمی‌گیرد.