خبر خوش برای دانش‌آموزان: امکان تک‌ماده در ۴ درس امتحان نهایی

وی افزود: پس از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم، استفاده از تک ماده برای 4 درس امتحانات نهایی ممکن شد.

امانی طهرانی متذکر شد: ضوابط استفاده از تک ماده در آیین نامه آموزش دوره دوم متوسطه مشخص شده است که 2 درس از امتحانات نهایی و 2 درس در امتحانات داخلی مدرسه بود اما اکنون همه امتحانات از داخلی به نهایی تبدیل شده است و امکان استفاده از تک ماده برای 4 درس امتحانات نهایی فراهم است.

خبر خوش برای دانش‌آموزان: امکان تک‌ماده در ۴ درس امتحان نهایی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: بسیاری از مصوبات اخیر درباره ایجاد سابقه تحصیلی در جهت تسهیل مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

طبق تک ماده؛ اگر دانش‌آموزی حداکثر در چهار عنوان درسی نمره 7 و بیشتر کسب کند و معدل کل وی نیز حداقل 10 باشد، فارغ التحصیل شناخته می‌شود.