درج نام مادر روی کارت ملی منتفی شد؟

معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «در مورد درج نام مادر در کارت ملی مراحلی را پیش رفتیم، ولی گفتند این کارت‌ها دارند منسوخ می‌شوند و اصلاً قرار است هیچ نامی در کارت‌های جدید نیاید.»

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری، در پایان جلسه هیئت دولت  درباره حمایت این معاوت از زنان شاغل در حوزه صنایع دستی گفت: «صنایع دستی متولی خود را دارد. برای اشتغال بانوان هم بحث تعاونی‌ها و هم مشاغل خانگی را داریم که تا جایی که بتوانیم هم در بحث تسهیلات، هم در بحث مجوز‌ها و بازارچه‌های فروش حمایتشان می‌کنیم، اما متولیان خاص آن‌ها باید اقدامات اساسی‌تر را انجام دهند در استان‌ها و اعتباراتی که برای آن‌ها تصویب می‌کنیم، یکی از مباحث بازارچه‌ها است که اقدامات ما در خصوص آن‌ها برای سرپرستان خانوار و مشاغل خانگی است.

کارت ملی هوشمند

وی در پاسخ به سؤالی درباره درج نام مادران در کارت ملی گفت: «در این خصوص مراحلی را پیش رفتیم، ولی گفتند این کارت‌ها دارد منسوخ می‌شود و اصلا هیچ نامی نمی‌آید و فقط کد ملی روی کارت‌ها قرار است، درج شود. گفتند اصلا در کارت‌های جدید نه نام پدر و نه نام مادر درج نمی‌شود و این مسئله دیگر موضوعیت ندارد.»