فیلم ترسناک از سیل امروز تفت

تصاویری  از سیل  ترسناک امروز تفت را مشاهده  می نمایید.