فردا شنبه ۱ اردیبهشت مدارس تعطیل است؟| تعطیلی مدارس شنبه؟

با توجه به شنیده شدن صدای مهیب انفجار در اصفهان و تبریز بسیاری از دانش آموزان و والدین به دنبال آخرین خبرفوری تعطیلی مدارس تهران هستند.

فردا شنبه ۱ اردیبهشت مدارس تعطیل است؟| تعطیلی مدارس شنبه؟

همچنین برخی سوال ها مانند «ایا فردا مدارس تهران تعطیل است؟ به دلیل به شنیده شدن صدای مهیب انفجار در اصفهان و تبریز ایا شنبه تعطیل است؟» مطرح می شود.