ببینید| هشدار جدی کارشناس محیط زیست به تهرانی‌ها

نیتروژن و فسفر مواد مغذی هستند که هنگام ورود به رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها از طریق جریان آب به آلودگی های آب تبدیل می شوند. این مواد مغذی رشد گیاهان و جلبک ها را شتاب میدهد و سبب رشد بیش از حد گیاه و جلبک های می شوند. هنگامی که گیاهان می میرند، سطح اکسیژن محلول در آب را کاهش می دهد و در نتیجه ماهی ها را می کشد. هنگامی که یک ماهی در جلبک های مضر تغذیه می کند، سمی به بدن می رسد که در بدن آن جمع می شود و به دیگر ماهی هایی گوشتخوار که آنها را می خورند هم منتقل می شود.