آژیر قرمز در اصفهان/ فرونشست به آثار باستانی هم رسید

فرونشست اصفهان تا آنجا پیش رفت که حالا به میراث عظیم چند صد ساله و بلکه ۲۰۰۰ ساله اصفهان رسید و ترک‌ها با سرعت بر روی دیواره‌ها و سقف بناها پیش می‌روند. اصفهان که یکی از توریستی‌ترین مقاصد گردشگری کشور محسوب می‌شود، باید دید با قرار گرفتن در این چالش بزرگ، به مرگ توریسم و اقتصاد این بخش نزدیک می‌شود؟

بحران آب به‌واسطه برداشت های بی‌رویه چه در حوزه کشاورزی و صنعت و چه در حوزه گردشگری و ساخت و سازهای بی‌رویه، این میراث جهانی را به سکانس آخر رسانده است.

آژیر قرمز در اصفهان/ فرونشست به آثار باستانی هم رسید

زاینده‌رودی که زمانی به زنده‌رود شهرت داشت، حالا به کمترین میزان خود رسیده و آب‌های زیرزمینی و سفره‌ها خالی از آب شده‌اند.

آبیاری‌های غیراصولی در بخش کشاورزی و توسعه بیش از حد صنایع، بلای جان اصفهان و میراث کهنش شده است.

خشکسالی، آلودگی هوا و محیط زیست، فرونشست، مهاجرت و حتی نزاع‌های قومی همه ناشی از عدم مدیریت برای مصرف آب است، که زنگ خطر را برای اصفهان روشن کرده است.