تصاویری از آتش سوزی مهیب اطراف بیمارستان هفت تیر شهرری

هنوز دلیل این آتش سوزی اعلام نشده است.