گریه سارقان موبایل در اتوبان امام علی(ع) در برابر مردم +فیلم

سارقان موبایل در اتوبان امام علی(ع) در مقابل دوربین به سرقت خود اعتراف کرده و اظهار پشیمانی کردند.