آب چاه بخورید، ولی آب معدنی و انواع سس‌ها را نخوید!

به گفته یک کارشناس مواد غذایی هرگز از عطاری ها روغن کنجد و ... نخرید چون ترکیب سموم این مواد اندازه گیری نشده و بهتر است از روغن خوراکی  صنعتی استفاده کنید.