ببینید| جذاب‌ترین و خطرناک‌ترین نقاط برای گردشگران اروپا کجاست؟

نتیجه یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که محبوب‌ترین نقاط برای گردشگران در اروپا در عین حال بیشترین مراکز مورد علاقه جیب‌بُرها در این قاره هم هستند.