ببینید| شیرینی خوشمزه‌ای که قرآن می‌گوید شفاست!

 متخصص سنتی می گوید در خداوند در قرآن اشاره کرده که عسل شفاست، و اکنون مطالعات علمی جدید نشان می دهد که هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که عسل برای آن مضر باشد و برای تمام بخش‌ها و اعضای بدن مفید است.