ببینید| سنگ قبر ۴۵۰ میلیون تومانی هم رونمایی شد!

سنگ قبر با قیمت‌های محیرالعقول و ابرنجومی به فروش می‌رسد. نوعی سنگ قبر با قیمت ۴۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.