ببینید| افشاگری مدیر تصفیه خانه آب تهران

 سختی آب یکی از عوامل تاثیر گذار در گوارایی آب است که در اثر وجود املاح کلسیم و منیزیم در آب ایجاد می‌شود. این عامل که به صورت ظاهری به جهت رسوب در کتری و سماور قابل تشخیص است، حساسیت‌های زیادی در بین مردم ایجاد کرده که نتیجه آن رجوع به آب‌های بسته بندی شده و تصفیه خانگی است.