ببینید| تخلف دانش‌آموزان در امتحان نهایی چگونه بررسی می‌شود؟

در این نشست جزئیاتی از شیوه برخورد و رسیدگی به تخلفات احتمالی دانش‌آموزان در این امتحانات بیان شد.