آیا می توانید تصویر بالا را تشخیص دهید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

برای دیدن تصویر ۷ یا ۸ متر از صفحه مانیتور فاصله بگیرید…
حالا می بینید؟....