افکارنیوز: بعد از نماز واجب، هنگام آمدن باران، هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزهای از طرف خدا برای بندگان خود.

امام صادق(ع) می‌فرماید:

دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم.

در روایتی دیگر از امام صادق(ع) درباره وقت دعا آمده است:

«سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است:

بعد از نماز واجب، هنگام آمدن باران، هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه‌ای از طرف خدا برای بندگان خود.»

منبع: تکناز