افکارنیوز: اگر سوره (حمد) را هفتاد بار بر مرده بخوانند و روح در بدنش باز آید شگفت نیست.

امام جعفر صادق(ع): در جواهر القرآن مسطور است که هر سوره(فاتحه) را میان نافله صبح و نماز صبح بخواند به نیت صحت از آن بیماری شفا یابد.

حضرت ابی عبدالله(ع): اگر سوره(حمد) را هفتاد بار بر مرده بخوانند و روح در بدنش باز آید شگفت نیست.

منبع: تکناز