به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، براساس قانون تأمیناجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن به عنوان یکی از حمایت صندوق تأمیناجتماعی از بیمهشدگان علاوه بر بازماندگان بیمهشدگان اجباری و اختیاری، به بازماندگان بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مقرریبگیران بیمه بیکاری فوت شده نیز پرداخت میشود.

برقرار بودن ارتباط بیمه‌شده با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی از شروط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه‌شده متوفی است و آن دسته از افرادی که قبل از فوت فاقد ارتباط بیمه‌ای با صندوق تأمین‌اجتماعی مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن نیستند، اما آن گروه از بیمه‌شدگان که به عللی مانند بیماری یا بارداری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما ندارند، مشمول دریافت این هزینه خواهند بود.

کمک هزینه کفن و دفن به همسر بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی، فرزند، پدر و مادر وی پرداخت می‌شود که این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه‌شده متوفی و با ارائه گواهی فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر و دفترچه درمانی متوفی از سوی شعب صندوق تأمین‌اجتماعی قابل پرداخت است.

همچنین باتوجه به تسهیلاتی که از سوی صندوق تأمیناجتماعی فراهم شده، کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت همسر بیمهشدگان و مستمریبگیران درصورت احراز شرایط قانونی پرداخت میشود.