به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا ،درد زايمان از جمله شديدترين دردهايی است که توسط انسان تجربه میشود و ترس از اين درد باعث انتخاب سزارين در مادران میشود. يکی از روشهای دارويی سالم و ارزان جهت تسکين درد زايمان، گاز انتونکس است.

مطالعه‌ای با هدف بررسی اثرات انتونکس بر شدت درد و وضعیت همودینامیک مادر و آپگار جنین در زایمان طبیعی توسط شیدا شبانیان از گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.

در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۶۰ زن کاندید زایمان طبیعی مراجعه کننده به یک مرکز آموزشی درمانی که شرایط یکسان برای ورود به مطالعه داشتند، بطور در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.

پس از شروع فاز فعال زایمان، انتونکس توسط ماسک در اختیار مادران گروه مداخله قرار ‌گرفت و مادران تا پایان مرحله دوم زایمان از این گاز استنشاق ‌کردند. میانگین شدت درد، وضعیت همودینامیک مادر در حین دریافت گاز و آپگار جنین پس از تولد، ثبت ‌و با گروهی که انتونکس دریافت نکردند، مقایسه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها حاکی از آن است: بین دو گروه تفاوت معنی‌داری در میزان فشار خون مادر، میانگین ضربان قلب جنین و نمره آپگار دقایق یک و پنج جنین وجود نداشت. میانگین تعداد تنفس و ضربان قلب مادر در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود، ولی در وضعیت طبیعی قرار داشت. میزان تهوع و استفراغ مادر در هر دو مرحله زایمان در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود.

نتایج این پژوهش نشان داد: طی زايمان، انتونکس میتواند بیدردی کافی و موثر برای مادر و بدون عارضه عمده در جنين ايجاد كند که اين موضوع ممکن است بتواند باعث کاهش موارد سزارين و عوارض ناشی از آن شود.