افکارنیوز: اسب دریایی یک ماهی کوچک است که به دلیل شباهت شکل سرش به اسب باریک اندام، این چنین نام گذاری شده است.

در باور ما چنین انگاشته شده که همیشه جنس ماده است که فرزند را متولد می کند اما این زادآوری در مورد اسب دریایی بر عکس است. وقتی اسب دریایی ماده تخم ریزی می کند، آن ها را درون کیسه ای پهن زیر دم اسب دریایی نر قرار می دهد.

هنگامی که نوزادها سر از تخم در می آورند و آماده خروج از کیسه می شوند، دهانه کیسه به طورکامل باز می شود. اسب دریایی نر به طور متناوب در تکان های سریع، بدنش را خم و راست می کند تا بچه اسب ها تک تک به بیرون پرتاب شوند. پس از هر بار زایمان، اسب آبی نر به استراحت می پردازد و پس از به دنیا آمدن همه بچه ها، احساس ناراحتی و خستگی شدیدی از خود بروز می دهد.

منبع: آپام