آقای نجفی نانوایی خود را به سالن مطالعه نیز تبدیل کرده است و در ماه مبارک رمضان صفهای شلوغ نانوایی فرهنگ، مکانی شده است برای تامین غذای روح و جان.

کد خبر: 128981